Privacy verklaring

Privacyverklaring KV Drachten / Van der Wiel

versie 15 november 2022

KV Drachten/Van der Wiel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

KV Drachten/Van der Wiel doet er alles aan om uw (en onze) privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KV Drachten/Van der Wiel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
    deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
  • Ervoor zorgen dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
    minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
    persoonsgegevens;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van
    de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
    deze respecteren.

Als KV Drachten/Van der Wiel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door KV Drachten/Van der Wiel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden;
  • Zorgdragen voor een veilige en gezonde sportomgeving;
  • Communicatie over/van de vereniging, haar afdelingen, de KNKV en/of uitnodigingen;
  • Het kunnen uitvoeren van verenigingsactiviteiten (bijv. trainingen, competitie, wedstrijden, toernooien, trainingsstages).

Voor bovenstaande doelstelling(en) zal KV Drachten/Van der Wiel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voorletter(s);
  • Roepnaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer(s);
  • E-mailadressen;
  • Straat, postcode, woonplaats;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Bankrekeningnummer;
  •  Indien relevant en door het lid of ouders of voogd opgegeven gegevens van medische aard.

Uw persoonsgegevens worden door KV Drachten/Van der Wiel opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers, trainers/coaches en bestuurders
Persoonsgegevens van ‘medewerkers’ worden door KV Drachten/Van der Wiel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Zorgdragen voor een veilige en gezonde sportomgeving;
  • Communicatie over/van de vereniging, haar afdelingen, de KNKV en/of uitnodigingen;
  • Het kunnen uitvoeren van verenigingsactiviteiten (bijv. trainingen, competitie, wedstrijden, toernooien, trainingsstages).

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan KV Drachten/Van der Wiel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voorletter(s);
  • Roepnaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer(s);
  • E-mailadressen;
  •  Straat, postcode, woonplaats;
  • Geslacht;Geboortedatum;
  • Bankrekeningnummer;
  • Diploma’s (trainers licentie, EHBO, etc.);
  • Verklaring Omtrent Gedrag.

Uw gegevens worden door KV Drachten/Van der Wiel gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het faciliteren van de website van KV Drachten/Van der Wiel;
  • Het leveren en hosten van de ledenadministratie & contributie-inning;
  • Het leveren en hosten van een omgeving ten behoeve van sport-competitieve gegevens (Sportlink);
  • Het landelijk registreren van korfballers (KNKV);
  • Het huren en afnemen van faciliteiten (Sportbedrijf Drachten);
  • Het hosten van een omgeving voor gegevens en documenten van KV Drachten/Van der Wiel.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft.

Gebruik van beeldmateriaal
Er kunnen foto’s en video’s gemaakt worden van activiteiten en evenementen die de vereniging organiseert of waar de vereniging aan deelneemt. Leden, vrijwilligers en een ieder die deelneemt aan activiteiten of evenementen, stemmen door hun lidmaatschap of deelname in met publicatie van daaraan gerelateerd beeldmateriaal.

Bewaartermijn
KV Drachten/Van der Wiel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten betreffende uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen?
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
KV Drachten/Van der Wiel, Sportlaan 10, 9203 NW Drachten, voorzitter@kvdrachten.nl